پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیلاب در بوکان

این ویدیو را اسماعیل از بوکان فرستاده و در توضیح نوشته پس از چند روز بارش باران، سیلاب در این شهر جاری شده است.