پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دانیال کشانی: انتظار جامعه از مردان برای 'غیرتی بودن'

دانیال می‌گوید موقع انتخاب رشته در ایران به او گفته‌ بودند 'مرد علوم انسانی و هنر نمی‌خواند' و به او توصیه شده بود رشته‌ای مردانه انتخاب کند. او همچنین می‌گوید در جامعه ایران اگر مردان 'کاری به کار خواهرانشان نداشته باشند'، برچسب 'بی‌غیرتی' می‌خورند.