پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نرگس توسلیان: می‌گویند 'پس شام شوهرت چه می‌شود؟'

نرگس توسلیان که دکترای حقوق دارد می‌گوید گاهی که سفر کاری می‌رود با این سوال روبرو می‌شود که شام شوهرش چه می‌شود؟ نرگس می‌‌‌گوید خیلی‌ها به فکرشان نمی رسد که مرد خانواده هم شا‌ید بتواند آشپزی کند.