پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آلمان ایران را به انجام حملات سایبری متهم کرد

یک نهاد امنیتی در آلمان از کشف حمله سایبری ایران به اروپا و امریکا گزارش میدهد.گفته می‌شود که هکرهای ایرانی دو سال است که از سوی هکر های خود اطلاعاتی را ربوده‌اند. بامداد اسماعیلی گزارش می‌دهد.