پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مذاکرات دوجانبه در روز دوم گفت‌وگوهای وین

در وین گفتگوهای دو جانبه بیشتری بین هیئت های ایرانی و بعضی از هیئت های قدرت های جهانی صورت گرفته است. بعد از ظهر امروز قرار است که گفتگوهای مستقیم ایران و آمریکا برای بار دوم از دیروز از سرگرفته شود. کسری ناجی خبرنگارمان از وین گزارش می دهد .