پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بخش خصوصی ایران نیازی به مجوز برای خرید هواپیما ندارد

سازمان هواپیمایی کشوری ایران می گوید بخش خصوصی می تواند بدون نیاز به مجوز از خارج هواپیماهای جدید بخرد. این درحالی است که تحریمها، فروش هواپیماهای جدید آمریکایی و اروپایی به ایران را محدود کرده است. البته توافق هسته ای ژنو واردات قطعات هواپیما را برای ایران ممکن کرد. با این شرایط، آزاد کردن خرید هواپیما برای بخش خصوصی چه فایده ای دارد؟

امیر پایور گزارش می دهد