پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایگاه دائمی بریتانیا بیخ گوش ایران

بریتانیا برای ایجاد یک پایگاه دریایی در بحرین، با این کشور یک توافقنامه امضا کرده است. از زمان خروج رسمی بریتانیا از خاورمیانه - یعنی حدود ۴۳ سال پیش - این اولین پایگاه نظامی دائمی این کشور در منطقه خواهد بود. بر اساس این توافق، نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا یک پایگاه ۱۵ میلیون پوندی در بحرین می سازد.

محمد امینی گزارش می دهد.