پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیش نیازهای مبارزه با فساد اقتصادی در ایران

بیشتر پرونده های فساد مالی و اقتصادی در ایران یک وجه مشترک دارند: یک طرف بنگاههایی که دنبال اعتبار مالی ارزان بوده اند و طرف دیگر بانکهای دولتی بزرگ که انحصار این بازار را دارند. البته در این میان ناظر، بازرس و ماموران دولتی و قضایی هم هستند که تسهیل کننده فساد شده اند. امیر پایور در گزارشش می گوید مثال چین نشان می دهد برای مبارزه با فساد هم ابزار و بازار مالی باید بهبود یابد و هم پاسخگویی مسئولان.