پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشمکش دولت و مجلس ایران بر سر چهار میلیارد دلار

مجلس ایران، امروز صحنه انتقادهای تند از سخنگوی دولت بود. اختلاف برسر حدود ۴ میلیارد دلار است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، دولت این پول را از صندوق توسعه ملی، برداشته است. بعضی از نمایندگان، دولت را به برداشت این مبلغ برای جبران کسری بودجه اش متهم کرده اند. دیروز محد باقر نوبخت، این اتهام را رد کرد و گفت کسانی که به دولت اتهام زده اند باید عذرخواهی کنند. علی قدیمی گزارش می دهد.