پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پرونده رحیمی تا چه اندازه به دولت احمدی نژاد مرتبط است؟

محمود احمدی نژاد بیانیه داده و گفته فساد مالی محمد رضا رحیمی به او ربطی ندارد. معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، هفته گذشته به بیش از پنج سال حبس و پرداخت حدود ۴ میلیارد تومان جریمه محکوم شد. حکم دادگاه تجدید نظر که قطعی هم هست. این درحالیست که آقای احمدی نژاد قبلا گفته بود اگر آقای رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده باشد در تلویزیون از مردم عذرخواهی می کند. چرا با وجود محکوم شدن معاون اول ریاست جمهوری سابق ایران ،مقامهای مسئول هنوز جزییات این پرونده رامنتشر نکرده اند. اگر آنطور که گفته می شود اتهامات مربوط به پرونده بیمه ایران و خیابان فاطمی است، چرا این پرونده فراتر از یک پرونده صرفا اقتصادی است. مجید خیامدار گزارش می دهد.