پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنجال سیگار در ایران

بازار سیگار در ایران سالهاست که صحنه زورآزمایی رقیبان قدرتمند و شبکه های قاچاق است. این کشمکش در سالهای اخیر با جنجال بر سر دادن مجوز فعالیت رسمی به شرکت فیلیپ موریس، تولید کننده سیگار معروف مارلبورو، همراه شده. مالیات سیگار هم بحث انگیز شده است. مجید خیام دار نگاهی کرده به آشفته بازار سیگار ایران.