پرگار: همزیستی و دمکراسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همزیستی و دمکراسی

اگر بین دمکراسی و امکان همزیستی با دیگران ناسازگاری پیش آید چه باید کرد؟ از حوادث پاریس می توان درسی گرفت؟ بحث بعدی پرگار را ببینید. مهمان‌های برنامه: فرهاد افشار استاد جامعه شناسی، عرفان ثابتی پژوهشگر علوم اجتماعی و افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه.