پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاه آیت الله خامنه ای به مذاکرات اتمی چیست؟

توافقی که بتواند انجام شود، در یک مرحله صورت بگیرد، باعث عزت واحترام ملت ایران باشد، اگر همه اینها نشد، درنهایت توافق نکردن بهتر ازتوافق بد است و با تمدید مذاکرات هم موافق نیستم. اینها خلاصه ای از حرفهای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. صحبتهایی که یک بار دیگر این سئوال قدیمی را ایجاد می کند، بالاخره او توافق و مذاکرات را چطور می بیند. حرفهای او دست تیم مذاکره کننده را می بندد یا باز می گذارد؟ این حرفها چه تاثیری برسیاست داخلی ایران دارد؟ برای غربی ها که همیشه می گویند اوست که حرف آخر را در طرف ایرانی مذاکرات می زند، مجید افشار گزارش می دهد.