پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصمیم دولت ایران برای بسیج امکانات علیه ریزگردها

دولت ایران می گوید که سرانجام برای حل مشکل ریزگردهایی که زندگی میلیونها نفر را در بخشهایی از چند استان ایران تیره و تار کرده، به طرح و برنامه ای مشخص رسیده است. طرحی بر مبنای شناسایی کانونهای انتشار ریزگردها و احیای تالابها. ریزگردهایی که در دو هفته اخیر جنوب غرب ایران را در بر گرفت، نه تنها خرمی را از بخشهای وسیع استانهای خوزستان و ایلام گرفت، بلکه ذرات معلق در هوای اهواز را بین 30 تا 60 برابر مقدار عادی افزایش داد. آیا دولت برای حل مشکل ریزگردها مسیری درست را انتخاب کرده؟ بخش بزرگی از مشکل به فراتر از مرزهای ایران بر می گردد. چقدر زمینه همکاریهای منطقه ای برای امور زیست محیطی فراهم است؟ فرداد فرحزاد گزارش می دهد.