اظهارنظر: مذاکره‌کننده ارشد اروپایی: ایرانی‌ها کوتاه نمی‌آیند