اظهارنظر: مسائل باقی‌مانده در مذاکرات هسته‌ای ایران 'تحقیقات و لغو تحریم‌ها هستند'