پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصوبه کمیته خارجی مجلس سنای آمریکا و تحریم های ایران

مصاحبه با کنت کتزمن کارشناس خاورمیانه در کنگره آمریکا در باره وضعیت تحریم ها علیه ایران پس از تصمیم کمیته روابط خارجه سنای آمریکا.