پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چهل سال بعد: در تپه های اوین چه گذشت

چهل سال پیش در چنین روزی، ۹ زندانی سیاسی در تپه های اوین کشته شدند. مقامات امنیتی وقت، اعلام کردند که این زندانیان در حال فرار کشته شده اند، اما مخالفان شاه می گویند این ۹ نفر با طراحی قبلی و برای انتقام گیری از ترورهای سازمان چریک های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق ایران به قتل رسیدند. گزارشی در باره جزییات این رویداد از جمشید برزگر.