پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بار دیگر اعتراض معلم ها به پایین بودن دستمزدها و وضعیت معیشت

در ایران، گروهی از معلمان ناراضی بار دیگر در چند شهر، تجمع اعتراضی بر پا کردند. در تهران معلمان معترض، مقابل مجلس تجمع کردند. دلیل اعتراض ها، وضعیت معیشت و پایین بودن دستمزد ها اعلام شده است. سیاوش اردلان گزارش می دهد.