آتنا دائمی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت و گو با پدر آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان

گفت و گو با پدر آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان که در ایران به تحمل چهارده سال زندان محکوم شده است.