پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اما و اگرهای تصویب کلیات طرح هسته‌ای در مجلس ایران

پس از رایزنی های فراوان سرانجام مجلس ایران امروز کلیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای را تصویب کرد. طرحی که براساس آن دسترسی به اماکن نظامی و غیرهسته‌ای و همین طور مصاحبه آژانس با اشخاص ممنوع می شود. جزییات این طرح قرار است سه شنبه بررسی شود. آنگونه که نگین شیرآقایی در گزارشش می گوید تصویب همین کلیات در مجلس هم با اما و اگرهای فراوان روبرو شد.