اسماعیل خویی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شعر همچون زندگینامه؛ گفت و گویی بلند با اسماعیل خویی

در میان شاعران روزگار ما، اسماعیل خویی، یکی از نمونه های مثالی یکسانی و همسانی شعر و شاعر است. شعرش هرگز چیزی جز آنچه که در لحظه بوده و می اندیشیده و می زیسته، نبوده و نیست.

بیشتر بخوانید