آلبوم عکس: راهپیمایی روز قدس در ایران

حق نشر عکس ISNA
حق نشر عکس ISNA
حق نشر عکس ISNA
حق نشر عکس AP
حق نشر عکس AP
حق نشر عکس AP
حق نشر عکس AP
حق نشر عکس AP
حق نشر عکس EPA
حق نشر عکس EPA
حق نشر عکس EPA
حق نشر عکس EPA
حق نشر عکس EPA
حق نشر عکس EPA