پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آژانس انرژی اتمی چگونه ابعاد برنامه هسته‌ای ایران را مشخص می‌کند؟

بعد از توافق هسته‌ای اخیر بین ایران و گروه ۵+۱، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقش حساسی داده شده است: بررسی نمونه‌هایی که بازرسان جمع‌آوری می‌کنند تا ابعاد برنامه هسته‌ای ایران روشن شود. بی‌بی‌سی اولین گروه فیلمبرداران را به ساختمانی فرستاده که نمونه‌های جمع‌آوری شده در آنجا آزمایش می‌شوند. مقام‌هایی که بتانی بل Bethany Bell با آنها مصاحبه کرده است، اجازه نداشته‌اند به طور مشخص درباره یک کشور حرف بزنند.