پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خلاءهای قانونی شکار حیوانات در ایران

این فقط آفریقا نیست که محل حضور شکارچیان غربی است و گاهی اتفاقاتی مثل شکار سیسیل، شیر زیمباوه هم برملا می شود. کشورهای درحال توسعه مختلفی در جهان، محل حضور شکارچیان قانونی و غیرقانونی خارجی هستند از جلمه ایران. سال گذشته در ایران بیش از 500 مجوز شکار برای شکارچیان خارجی صادر شده است که بعضی بیش از بیست هزار دلار برای گرفتن این مجوزها پول پرداخته اند. شهریار صیامی نگاهی کرده به شکار در ایران