پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انیمیشن: توافق هسته‌ای ایران در سه سوت!

دعوا بر سر برنامه جامع اقدام مشترک مرز نمی شناسد؛ از فراکسیون رهروان ولایت تا کمیته روابط خارجی سنا، همه سرگرم مناقشه بر سر فواید و تهدیدهای این توافق نورسیده اند. اما این سند پیچیده ۱۵۹ صفحه ای دقیقا شامل چه الزامات و تمهیداتی است؟ حسین شریف در یک انیمیشن ۵ دقیقه ای نگاهی کرده به بخشی از محتوای این توافق.