پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سعید مرتضوی باز هم از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، بار دیگر از اتهام معاونت در قتل در پرونده بازداشتگاه کهریزک تبرئه شده است. او که قبلا از این اتهام‌ها تبرئه شده بود، با پیگیری عبدالحسین روح الامینی پرونده‌اش بازنگری شد. وکیل خانواده محسن روح الامینی، یکی از این کشته شدگان، گفته به این حکم اعتراض خواهد کرد. آقای مرتضوی همچنین، در پرونده‌های مربوط به شکایت سازمان تأمین اجتماعی هم به بازگرداندن مال و حبس محکوم شده. مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد.