پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارشی تازه می‌گوید که ایران پرچم دار سانسور بر اینترنت شده

ایران همچنان از بدترین کشورهای جهان برای آزادی اینترنت است. بر اساس گزارش تازه خانه آزادی، آزادی اینترنت در سراسر جهان روبه به نزول است. روندی که برای پنجمین سال پی در پی اتفاق می‌افتد. ایران بعد از چین بیشترین محدودیت ها و سانسورهای اینترنتی را وضع کرده. فریبا صحرایی گزارش می‌دهد