پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر پوتین به ایران، بعد از هشت سال

ولادمیر پوتین بعد ازهشت سال، و برای اولین بار بعد از روی کارآمدن حسن روحانی، برای شرکت در نشست کشورهای صادرکنند گاز، به تهران سفر می کند. اما اهمیت سفر را باید در کیلومترها آنسوتر، در سوریه دید. هماهنگی و همکاری مسکو و تهران، درسوریه، حالا به یک جبهه مهم و تاثیرگذار بدل شده. جبهه ای که از یک سو، باعث می شود غرب امیدوار باشد که جهنم سوریه، که آتشش تا قلب شهرهای اروپایی رسیده، کنترل شود، و از سوی دیگر، نگران آن است. دلایل این نگرانی کم نیستند اما مهمترینشان جبهه ای نو در مسائل جهانی و منطقه ای است، که در آن غرب دیگر حرف اول را نزند. آیا این جبهه اکنون شکل گرفته؟ تا چه حد این جبهه ماندنی است؟ چقدر روسیه حاضر است برای حفظ ایران، از دیگر قدرتهای منطقه ای احتمالا برای خودش دشمن بسازد، به خصوص عربستان؟

مجید خیامدار گزارش می دهد.