پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتظارات اقلیت‌های دینی ایران از حکومت

نماینده مسیحیان آشوری در مجلس ایران از حسن روحانی، رئیس جمهوری خواشته که برای رفع تبعیض و مشکلات قانونی جوامع اقلیت‌های دینی اقدام کند. از جمله نابرابری در قصاص و محدودیت استخدام در دستگاه‌های دولتی. مجید خیام‌دار در این گزارش نگاهی انداخته به انتظارات اقلیت‌های دینی ایران از حکومت.