پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی آخرین پادشاه ایران در سن ۹۶ سالگی درگذشت

یکی از تاثیرگذارترین زنان سلسله پهلوی و در عین حال از بحث انگیزترین شخصیتهای سالهای پیش از انقلاب، درگذشت. اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی پادشاه پیشین ایران. او زنی قدرتمند بود و در طول سلطنت پهلوی فعالیتهای سیاسی و اجتماعیش نامش را زبانزد کرده بود از دربار گرفته تا محافل خصوصی و صفحات مجلات. کسری ناجی نگاهی کرده به زندگی پرفرازونشیب او.