پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس ایران

مجلس ایران، قانون جرم سیاسی را در شش ماده تصویب کرد. این برای اولین بار است که مجلس ایران مصادیق جرم سیاسی را که در سی وشش سال گذشته در قوانین اجرایی غایب بوده، تدوین می کند. بعضی از این موارد پیشتر هم جرم بودند، مثل افترا و تهمت به مقامات و روسای سه قوه. فرق قانون جدید این است که چنانچه این جرم به قصد اصلاح امور کشور، بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، می توان آنرا جرم سیاسی تلقی کرد و تفاوت آن برای متهم هم این است که جرم سیاسی را باید دردادگاه علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی کرد. اما چه طور می شود تشخیص داد که انگیزه متهم، اصلاح امور بوده نه مخالفت با نظام؟

شهریار صیامی از جریان قانون جدید مجلس گزارش می دهد.