آلبوم عکس: تجمع حامیان حیوانات جلوی سازمان محیط زیست

این عکسها را شماری از مخاطبان بی بی سی فارسی برای ما فرستاده‌اند. آنها توضیح داده‌اند که امروز صبح عده ای از حامیان حیوانات روبروی دفتر سازمان محیط زیست در پارک پردیسان در اعتراض به حیوان آزاری و نبود قانونی برای برخورد با حیوانان آزاران جمع شده‌اند.

حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC