پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در دوره های قبلی مجلس شورای اسلامی چه گذشت

حاکمیت در ایران می گوید که مجلس در راس امور است و میزان رای ملت! در نه دوره ای که مجلس تشکیل شده همین بوده و در دوره دهم هم همین خواهد بود. ولی از این دو جمله کلی که بگذریم، مجلس چه کرده و قرار است چه بکند؟ یکی از نامزدهای نمایندگی مجلس می گوید که نه تنها خودش بلکه هدف همفکرانش هم فقط خدمت به مردم است و مطلقا به مال و جاه و مقام چشمی نداشته است. دیگری می گوید مجلسی می خواهیم که در برابر گردن کلفتها بایستد. بعد از انقلاب در ایران عمدتا مجلس با تحولات سیاسی کشور همراه بوده و در اکثر موارد هم با نگاه حلقه های اصلی قدرت در حاکمیت هماهنگ. از این مجلس چه انتظاری می توان داشت؟ چه ارزیابیی هم می شود از مقایسه دوره های قبل کرد؟

مجيد افشار گزارش می دهد.