پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران و انتخابات تلگرامی؟

تاثیر تلگرام بر انتخابات هفت اسفند چشمگیر بوده است. اپلیکیشنی که توانست تنور انتخاباتی را بخصوص در میان قشر جوان ایران داغ کند. اما نقش شبکه های اینترنتی و رسانه های مجازی در این دوره از انتخابات چقدر بود؟

فریبا صحرایی گزارش می دهد.