پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا حداد عادل با حذف یکی از منتخبان تهران به مجلس می رود؟

در ایران وزارت کشور می گوید شکایتهایی درباره هر دوانتخابات مجلس وخبرگان دریافت کرده است. مثلا در مورد انتخابات مجلس گفته شده محمدرضا نجفی که در فهرست حامیان دولت ازتهران به مجلس راه یافت برخلاف قانون از معاونت اقتصادی استان مرکزی استعفا نکرده بود و نمی توانسته نامزد انتخابات شود. باوجود اینکه رییس ستاد انتخابات گفته اصلا چنین سمتی در استانداری وجود ندارد اما به هرحال موضوع به شورای نگهبان ارجاع شده است. در صورت پذیرش این شکایت، غلامعلی حداد عادل جای آقای نجفی به مجلس می رود.

نگین شیر آقایی گزارش می دهد.