پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به وضعیت جنسیتی در بازار کار

سازمان ملل می گوید، تا سال ۲۰۳۰، یعنی کمتر از ۱۵ سال دیگر، جهان باید برای زنان ومردان، ۵۰-۵۰ شود. امروز هشتم مارس، روزی است برای یاد آوری اینکه جهانی که در آن زندگی می کنیم برابر نیست، نیمی از جمعیت جهان، از نیمی دیگر در موقعیت مشابه ، تنها به دلیل جنسیتشان، وضعیت بدتری دارند. در بسیاری از کشورها،و نه لزوما کشورهای جهان سوم ،هنوز، فاصله زنان و مردان خیره کننده است. زنان با تلاش بیشتر به موفقیت کمتری می رسند و قانون در بسیاری کشورها، طرف مردان را می گیرد. در بعضی کشورها سنت و مذهب دست به دست هم می دهند تا زنان را بیشتر محدود کنند و حقوق بدیهی آنان را نادیده بگیرند. سازمان ملل می گوید، این روند، لزوما تنها به ضرر زنان نیست و کل جمعیت جهان ، ازاین بابت ضرر می کنند.

نگین شیر آقایی گزارش می دهد.