پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حداقل دستمزد کارگران ایرانی ۱۴ درصد افزایش یافت

در ایران، حداقل دستمزد کارگران ایران در سال آینده ۱۴ درصد بیشتر می شود. نرخ تازه با توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان حاصل شده است. حداقل دستمزد تعیین شده فاصله کمی با نرخ تورم دارد که در حال حاضر ۱۲ درصد است.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.