پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولتیماتوم مقتدی صدر برای اصلاحات در کابینه عراق

مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی، به همراه عده ای از پیروانش در داخل و خارج منطقه امن بغداد تحصن کرده اند تا به دولت اولتیماتوم بدهند. آقای صدر از حیدرعبادی خواسته هرچه سریعتر، در کابینه تغییراتی بدهد وکارها را به جای شخصیت های سیاسی و مذهبی به دست تکنوکراتها بسپارد. آقای صدر تهدید کرده چنانچه خواسته هایش عملی نشود، روز شنبه، تصمیمات جدی در این زمینه را اعلام کند. اوجزییاتی درباره اینکه چه خواهد کرد ارائه نکرده است.

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.