پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیرازه (١١): دین و مدارا

در نوروز امسال، از دوم فروردین تا چهاردهم این ماه، مثل دو سال گذشته برنامه شیرازه از رادیوی فارسی بی بی سی پخش می شود.

سام فرزانه تهیه کننده این برنامه، امسال گلستان سعدی را در کانون این برنامه قرار داده و در سیزده بخش، درباره مسائلی که در این کتاب مطرح میشود، صحبت میکند.

سعدی معروف است به دینداری و تسلط او بر علوم دینی را می توان در گلستان هم دید.

در یازدهمین برنامه شیرازه که امروز می شنوید، سام فرزانه به دنبال این سوال رفته که دین و مرام و مسلک دینی سعدی چه بوده و چقدر سعدی در امور دینی اهل مدارا بوده است.

این قسمت از برنامه شیرازه در چشم انداز بامدادی ١٢ فروردین ۱۳۹۵ (٣١ مارس ۲۰۱۶) از رادیو بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوند کلاود ما مراجعه کنید.