پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیم ها و امیدها در آستانه دور دوم انتخابات مجلس ایران

رئیس ستاد انتخابات ایران می گوید در تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس که از پنجشنبه شروع شده فقط چند مورد تخلف صورت گرفته که با تذکر حل شده. جمعه، ۱۳۶ نفر برای گرفتن ۶۸ کرسی باقیمانده مجلس رقابت می کنند. در دور اول، سهم نسبتا برابری از صندلی های مجلس نصیب حامیان و مخالفان دولت شد. مجید خیام دار از بیم ها و امیدهایی که از ابتدا بر این انتخابات سایه انداخت می گوید.