پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حقوق دگرباشان ایرانی؛ آیا وضع در ایران بهتر می شود؟

١٧ ماه مه ٢٠١٦، برای یازدهمین بار، دگرباشان یا اقلیت های جنسی روزی را پاس داشتند که تا قبل از سال ۲۰۰۴ حتی در تقویم ها هم نبود: روز مقابله با ستیز علیه تنوع گرایش ها و هویت های جنسی و جنسیتی. فعالان این عرصه دیروز روز شلوغی داشتند. از آن جمله فعالان ایرانی که سالهاست برای حقوق برابر در حال مبارزه هستند.

در چشم‌انداز بامدادی ٤شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۹۵ (۱٨۷ مه ۲۰۱۶) علی همدانی، گفتگویی انجام داده است با ارشام پارسی، مدیر سازمان دگرباشان ایرانی و مدیر مسئول نشریه اینترنتی گیهان و از او درباره ١٧ ماه مه و وضعیت دگرباشان ایرانی پرسیده است.

برای شنیدن گزارش‌های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.