پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'دلال' هایی که در تهران وقت سفارت آلمان می فروشند

در ماه های اخیر، خیلی از ایرانی هایی که قصد دارند برای رفتن به آلمان ویزا بگیرند، به مشکل برخورده اند. آنها برای انجام مصاحبه و تحویل مدارک به سفارت آلمان در تهران، باید از طریق اینترنت وقت بگیرند. اما وارد شدن به این سایت تقریبا غیرممکن است، مگر اینکه این وقت را از دلال های کنار سفارت خریداری کنند.

بامداد اسماعیلی گزارش می دهد.