پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتصاب غذای فرهاد اطلسی زندانی سیاسی بعد از زنجیر شدن به تخت بیمارستان

خانواده فرهاد اطلسی می گویند این زندانی سیاسی- امنیتی در زندان اوین، سکته قلبی کرده. نزدیکان می گویند حال او در زندان بد می شود و در راه انتقال به بهداری زندان، سکته می کند. فرهاد اطلسی که ۶۰ سال دارد حدود هشت سال پیش به اتهام همکاری با دولت های متخاصم به ۱۰ سال زندان محکوم شد. آقای اطلسی کارمند نخست وزیری و کارشناس وزارت خارجه بوده.

میترا اطلسی، همسر آقای فرهاد اطلسی با بی‌بی‌سی مصاحبه کرد.