پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به وضعیت شبکه حمل و نقل هوایی ایران

فقط هشت فرودگاه از شصت فرودگاه ایران به طور کامل فعالند. وزیر راه و شهرسازی همچنین گفته ناوگان هواپیمایی کشور کاملا فرسوده است و باید نوسازی شود. بعد از توافق هسته ای، ایران با شرکتهای بزرگ غربی قرارداد بسته تا هم ناوگانش را احیا کند، هم شبکه فرودگاههایش را گسترش دهد.

مجید خیام دار گزارش میدهد