پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران شب پره در جنگل های شمال ایران

اخیرا نوعی شب پره در جنگلهای شمال ایران گسترش یافته است که آفت درختان شمشاد است. بخش وسیعی از این درختان در جنگلها خشک شده اند. مسئولان خبر از سمپاشی وسیع برای از بین بردن این شب پره برگ خوار دادند اما دیروز گروهی از استادان زیست شناسی و محیط زیست نامه سرگشاده ای به رئیس جمهور فرستادند و خواستارجلوگیری سمپاشی جنگلها شدند. حالا رئیس انجمن جنگلبانی می گوید سمپاشی شیمیایی انجام نمی شود. اما سرانجام درختان شمشاد جنگلهای شمال چه می شود؟

شهریار صیامی گزارش می دهد