مصرف مشروبات الکلی 'پنجمین جرم کودکان و نوجوانان' در استان تهران

حق نشر عکس Fars

براساس پرونده های تشکیل شده در مجتمع تخصصی کودکان ونوجوانان در تهران، جرائم مربوط به مصرف مشروبات الکلی پنجمین جرم کودکان ونوجوانان در این استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوام فروزان، معاون قضایی رییس کل محاکم عمومی تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده، ویژه کودکان و نوجوانان گفت که این تخمین براساس آمار رسمی به دست آمده است هر چند در مورد چنین جرایمی "امکان ارائه آمار دقیق امکان پذیر نیست."

او در مورد مجازات این کودکان گفت: "دادگاه به جای مجازات حد به یکی از مقررات ماده ۸۹ استناد می کند که حداقل و حداکثر بین یک تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تعیین می کند. البته این مجازات صرفا مربوط به شمر خمر و تظاهر مستانه است."

طبق آمار مجتمع قضایی ویژه کودکان و نوجوانان تهران ۱۰ جرم اول کودکان و نوجوانان بر اساس پرونده های تشکیل شده در این مجتمع، عبارت است از تخلفات راهنمایی و رانندگی، ضرب و جرح عمدی، سرقت، ایراد صدمه بدنی غیرعمد، شرب خمر، تخریب، روابط نامشروع و تهدید، ورود و اقامت غیرمجاز و حمل مشروبات الکلی.

طبق گزارش‌های مرکز اورژانس و مسمومیت در استان‌های ایران، در یک دهه اخیر آمار مسمومیت با الکل در حال افزایش و در مقابل، سن مراجعان رو به کاهش بوده است.

به گفته کارشناسان، بیشتر الکل مصرفی در ایران دست‌ساز است و این می‌تواند باعث مسمومیت‌ در مصرف کنندگان شود.

‎ مصرف الکل به حکم شرع و قانون در ایران غیر قانونی‌ است؛ با این حال از حدود سه سال پیش در ایران مراکز ترک اعتیاد الکل راه اندازی شده است.