پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخواست از سازمان ملل: اعدام‌های ۶۷ را جنایت علیه بشریت بدانید

صد فعال سیاسی ایرانی، نامه ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین المللی کیفری نوشته اند، و خواسته اند اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. امضا کنندگان گفته اند تنها راه حقوقی برای گشایش پرونده در دیوان بین المللی، درخواست رسمی شورای امنیت سازمان ملل است، هرچند به گفته آنها مصلحت‌های سیاسی اعضا، مانع این کار خواهد شد. مسعود آذر در گزارشش به بازشدن دوباره پرونده اعدامهای تابستان ۶۷ در رسانه ها و افکار عمومی نگاه می کند.