پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عذرخواهی سعید مرتضوی هفت سال بعد از وقایع کهریزک

هفت سال پس از حوادث کهریزک، قاضی مرتضوی دادستان وقت تهران و متهم اصلی پرونده، در نامه ای به دادگاهی که براساس شکایت خانواده یکی از مقتولان برگزار شده، از اتفاقاتی که در آنجا افتاده ابراز شرمندگی کرده است. این درحالیست که پیشتر او به خاطر بازداشت غیر قانونی افراد، به پنج سال انفصال از مناسب دولتی و انفصال دائمی از مناسب قضایی محکوم شد اما از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده بود. در پی تبرئه او، خانواده محسن روح الامینی یکی از کشته شدگان به این حکم اعتراض کردندو دادگاه فعلی باز هم به اتهام معاونت در قتل رسیدگی می کند. آقای مرتضوی قبلا در مصاحبه ای که با او برای بی بی سی انجام شده بود، گفت: نیازی به عذرخواهی نمی بیند.

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.