پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر حسن روحانی به نیویورک

حسن روحانى پس از سفر كوتاهى به نيويورك امروز به ايران بازگشت. او در آخرين روز سفرش در يك كنفرانس خبرى شركت كرد. وزارى خارجه ايران و ٥+١ هم ديروز ديدار و ٨ ماه عملكرد خود در اجراى تعهدات برجام را بررسى كردند.

بهمن كلباسى گزارش می دهد.